İUB-DE 2018: IIRSA’ya ve çokuluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet eden altyapı entegrasyonu planlarına karşı kampanya kararı

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)

Kongre şu değerlendirmelerde bulunur:

1- Son on senedir sürdürülen ve Brezilya’nın öncülük ettiği IIRSA, bir yandan enerji üretimi ve dağıtımının, diğer yandan da Brezilya’nın Şili, Pasifik ve Orta Amerika’ya ihracatının kolaylaşmasını sağlayacak bir karayolları iletişimi ve barajlar inşası projesidir ve kalkınma planı olarak sunulan bu proje aynı Puebla-Panama Planı gibi doğrudan ve sadece neoliberal hükümetlerin çıkarlarına hizmet etmektedir.

2- Bu kalkınma planı çokuluslu şirketlere, dünya emperyalizmine ve Güney Amerika bağlamında Brezilya alt-emperyalizmine hizmet etmekte; ciddi çevresel, sosyal ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. 

3- Bu durum, Bolivya’da ortasından otoyol geçirilmesi planlanan Tipnis Ulusal Parkı için ve Brezilya’da barajlara karşı verilen mücadeleler gibi geniş çapta kitle seferberliklerinin patlak vermesine sebep teşkil etmektedir. 

4- Söz konusu planlar şimdiden Brezilya’da ve Bolivya’da bu sene meydana gelen sel baskınları gibi çevresel felaketleri beraberinde getirmektedir. 

5- IIRSA ve Puebla-Panama planlarına ek olarak, geniş ölçekte, özellikle açık ocak işletmeliğine dayanan yüksek derecede yıkıcı bir niteliğe sahip bir maden sömürü sistemi gelişmektedir. 

6- Bölgedeki bütün hükümetler çokuluslu şirketlerin yağmasını kolaylaştırmaya dönük basınçlara boyun eğmiş durumdalar. Söz konusu devletlerin üst düzey bürokratları, rüşvet ve yolsuzluk sonucu bu yağmanın suç ortakları haline gelmiştir. Özellikle Bolivya’da madenler üzerindeki vergiyi asgari düzeye indirip su kullanımı açısından çokuluslu şirketlere ve büyük işletmelere olağanüstü yetkiler tanıyan yeni maden yasasıyla birlikte eşi görülmemiş bir talan yaşanmaktadır. Buna benzer bir yasa Meksika’da da hazırlanmakta.

7- Aynı zamanda, son birkaç yıl içerisinde Bolivya (Mallku Khota), Arjantin (Andalgalá) ve Peru’da (Puno ve Conga) madencilik karşıtı kitlesel mücadeleler gerçekleşti.

Bu değerlendirmeler ışığında Kongre, şu kararları alır:

1- IIRSA ve Puebla-Panama planlarının hem kıtanın bir ucundan diğer ucuna bağlantı sağlayacak otoyol projesi, hem de hidroelektrik baraj inşası olmak üzere çevre ve kitleler üzerindeki yıkıcı etkilerini ifşa ve reddeden ve tüm Latin Amerika ülkelerini kapsayan geniş çapli bir kampanya düzenlemek. Bu kampanyanın, Brezilya seksiyonunun Tipnis kampanyasinda Bolivya ve Peru’yla yaptığı işbirliğine benzer bir şekilde, Güney Amerika ölçeğinde koordinasyonunu sağlamak.

2- Madenlerin yağmalanmasını ve bu sektördeki çokuluslu şirketlerin orta ve uzun vadede yol açacağı çevresel ve sosyal yıkımı ve hükümetlerin çokuluslu şirketlerle yürütmekte olduğu açık işbirliğini ifşa ve reddeden büyük bir kampanya örgütlemek. Bu konudaki mücadeleleri ve mücadeleler arası ortaklaşmayı desteklemek. 

3- Bu konudaki temel talebimiz, sektördeki çokuluslu şirketlerin kovulması ve kamulaştırılması ve böylesi büyük inşa projelerinin halkın onayı ve denetimine tabi olması ve orta vadede çevreye ve halkın ekonomik çıkarlarına zarar vereceğinin tespit edilmesi halinde bu projelerin hayata geçirilmemesidir.