Hakkımızda

Bu yayın hazırladığımız ilk politik/teorik iletişim ve tartışma aracı değil. Muhtemelen de sonuncusu olmayacak. Sınıf mücadelesinin ihtiyaçları gereğince, neredeyse elli yıla varan bir devrimci Marksist inşa süreci boyunca benzer pek çok araçlar geliştirdik. Amacımız her zaman Marksist teoriyi ve politikayı her türlü reformist, Stalinist, ikameci ve/veya anarşizan saldırılara karşı savunmak ve günün sosyalizm mücadelesine ışık tutmasını sağlamaya çalışmak oldu.

Bugün de bu ihtiyaç sürüyor. Devrimci sosyalizm mücadelesinin üzerine düşmüş olan Stalinizm karanlığının Sovyet bürokrasisine karşı verilen 1989 mücadeleleriyle birlikte dağılmaya başlamasından sonra, işçi sınıfı hareketinin üzerine başka türden bürokratik, reformist ve karşıdevrimci karartılar üşüşmeye başladı. Emperyalist çağın sona erdiğini iddia eden Negrici “çokluk” hareketçiliğinden Chavezci “militer-burjuva sosyalizmi”ne kadar pek çok akım dünya ölçeğinde sosyalizm mücadelesini ciddi biçimde etkiledi. Komünist düşüncenin Stalinist çarpıtmasından uzaklaşmaya çalışan pek çok samimi aktivist bu akımların ağına düştü. Bunda elbette, devrimci Marksist akımın yetersizliklerinin yanı sıra, arka kapıdan tekrar içeri girmeye çalışan yeni (ve tabii eski) Stalinist akımların oportünist manevraları da etkili oldu.

Bu açıdan, yayınımızın en önemli hedeflerinden biri, devrimci Marksizmi bu anlayışlara karşı savunmak, bu doğrultuda gerçek devrimcilerle iletişimi ve tartışmayı sürdürmek olacak. Ve tabii buna bağlı olarak da devrimci proleter programı geliştirmek, onu mücadeleci öncülere iletmek, bunu onlarla tartışmak ve devrimci partinin inşasını sürdürmek…

Tam bu noktada, yayının adının neden “Troçkist” olduğu sorusu gelebilir. Çünkü biz devrimci Marksistler bu sıfatla tanınıyoruz. Çünkü bu sıfat nedeniyle sadece hâkim sınıfların değil, yobaz Stalinistlerin de saldırılarına uğradık… Ama her zaman devrimci Marksist teoriyi, programı, partiyi ve eylemi tüm saldırılara karşı savunup geliştirenlerin biz Troçkistler olduğumuz fikrinden ayrılmadık. İşçi sınıfı bir gün tüm insanlığı barbarlıktan kurtarmaya öncülük edecekse, bu Marksizm-Leninizmin çağımızdaki sürdürücüsü olan Troçkizmin enternasyonalist bayrağı altında olacaktır. Bu nedenle biz Troçkistiz…

Yayın Kurulu