İUB-DE ve UBK arasında Koordinasyon Komitesi kuruluş deklarasyonu – 2012

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) 

Uluslararası Birlik Komitesi (İC-LI)

Kapitalizm ekonomik, politik ve tarihsel bir kriz yaşamakta. Tüm kapitalist ideologlar ve ekonomistler var güçleriyle kapitalizmi yeniden canlandırmaya çalışmakta, ama bunu başaramamaktadırlar. Krizin kapitalizm çerçevesinde çözümü, insanlık için felaketler dolu bir gelecek anlamına gelmektedir. Emperyalizm ve burjuvazi krizin faturasını işçi sınıfına ve emekçi halk kesimlerine ödetmeye çalışmakta, ama işçiler ve emekçiler kapitalist kârların faturasını işsizlik, yoksulluk ve sefaletle ödemeyi reddetmekte ve tüm dünya ölçeğinde mücadelelere girişmektedirler. Gençlik de seferber olmakta, alternatifsizliğe ve sırtına yıkılan sömürü ve tacizlere karşı isyan etmekte. Avrupa, Çin ve Latin Amerika grevlerle sarsılmakta. Kuzey Afrika ve Ortadoğu halkları diktatörlüklere karşı ayaklanarak birbiri ardına devrimler gerçekleştirmekte. Yoksul halk kesimleri, yerli halklar ve köylüler de doğal kaynakların sömürüsüne karşı mücadele etmekteler.

Bütün bu mücadelelerde temel sorun mevcut politik önderliklerin niteliği olarak belirmekte; burjuva, reformist veya bürokratik önderlikler mücadelerin hedefini, kapitalizm çerçevesinde çözümler aramakla sınırlandırmaya çalışmaktadırlar.

Bu durum karşısında bizler UIT-CI (Uluslar Arası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal) ve UBK (Uluslararası Birlik Komitesi), devrimcilerin birliğinin her zamankinden daha büyük bir önem kazandığına inanıyoruz. İşçilerin ve emekçi halkların lehine yegane çözüm olan işçilerin iktidarını olanaklı kılacak bir sosyalist devrime yönelik adımların atılmasını olanaklı kılacak devrimci önderliğin inşası görevine tüm sorumluluğumuzla sarılıyoruz. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki devrimlere, Avrupa’daki sınıf mücadelelerine, ve Kastro-Chavizm ile Latin Amerika’daki diğer halk cephesi hükümetlerine ilişkin olarak aynı tanımlamaları ve politikaları paylaşmaktayız. Ayrıca, Suriye devrimini ve Venezüella’da Orlando Chirino adaylığını destekleme doğrultusunda ortak kampanyalar gerçekleştirdik, işçi mücadeleleriyle dayanışmaya yönelik olarak ve emekçi isyanlarının kriminalizasyonuna karşı birlikte çağırılarda bulunduk.

Şimdi de, ilişkilerimiz daha da derinleştirmeye yönelik olarak bir Koordinasyon Komitesi (UIT-CI/UBK) oluşturmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu Koordinasyon Komitesi’nin hedefi, aramızdaki ilişkileri güçlendirerek ortak bir Enternasyonal örgütlenmeye doğru ilerlemektir. Bu amaçla kampanyalar geliştirme ve başlıca sınıf mücadelelerine ortak müdahaleler geliştirme amacını taşımaktayız. Farklılıklarımızın olduğu konulardaki tartışmaları, tüm bu tartışmaların serbestçe geliştirilebileceki ortak bir örgütsel çerçeve oluşturma hedefiyle sürdüreceğiz.

Koordinasyon Komitesi’nin kuruluşuyla işçi ve devrimci önderliğin inşasında mütevazi ama önemli bir adım atmakta olduğumuza; kitle mücadeleleri içindeki militan çalışmalarımızla ve tüm dünyada işçi sınıf mücadelelerine omuz vererek bu hedefe katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Yaşasın devrimcilerin birliği!

Dördüncü Enternasyonalin Yeniden İnşası yolunda İleri!

İstanbul, 4 Kasım 2012